تجزیه و تحلیل داده‌های آماری کشاورزی

تجزیه داده‌های آماری مهم‌ترین بخش یک پژوهش را تشکیل می‌دهد که موفقیت در این بخش منجر به ارائه یک گزارش خوب از نتیجه پژوهش خواهد شد. بسیاری از دانشجویان بخش عملی و جمع‌آوری داده‌ها را بخوبی انجام می‌دهند ولی در بخش آنالیز با مشکل مواجه می‌شوند. تیم مدرسه کشاورزی همه مراحل تجزیه و تحلیل و رسم نمودار داده‌های آماری کشاورزی شما در زیر شاخه‌های زیر را با دقت و کیفت بسیار بالا و قیمت بسیار مناسب برایتان انجام می‌دهد.

 • زراعت و اصلاح نباتات
 • علوم باغبانی
 • علوم علف‌های هرز
 • علوم و تکنولوژی بذر
 • خاکشناسی
 • بیماری شناسی گیاهی
 • حشره شناسی
 • علوم دامی

لیست خدمات ما در زمینه تجزیه و تحلیل داده‌های آماری

 1. مشاوره رایگان
 2. تجزیه واریانس انواع طرح‌های کاملا تصادفی ، بلوک‌های کامل تصادفی ، مربع لاتین و آزمایشات فاکتوریل ، اسپلیت پلات ، اسپلیت فاکتوریل ، اسپلیت – اسپلیت پلات، مرکب و …
 3. تجزیه کوواریانس
 4. مقایسه میانگین داده‌ها با آزمون‌های مختلف دانکن، توکی، شفه ، LSD ، SNK
 5. مقایسات گروهی
 6. رسم جداول و نمودارهای مورد نیاز برای گزارش کار شما براساس خروجی حاصل از تجزیه داده‌ها
 7. تجزیه همبستگی با روش‌های مختلف اسپیرمن، پیرسون و …
 8. آزمون نرمال بودن داده‌ها با روش‌های مختلف کولموگروف-اسمیرنوف، اندرسون دارلینگ، شاپیرو-ویلک و …
 9. نرمال سازی داده‌های غیرنرمال
 10. آزمون‌های تی-استیودنت
 11. تجزیه خوشه‌ای ( کلاستر )
 12. تجزیه رگرسیون ( خطی و چند جمله‌ای)
 13. تهیه نقشه‌های تصادفی برای انواع طرح‌ها
 14. و …

نرم‌افزارهای مورد استفاده برای کار شما

برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم‌افزار دلخواه شما مانند SAS ، SPSS ، MINITAB ، MSTATC ، GENSTAT و سایر نرم‌افزارها استفاده خواهد شد.
برای سفارش کار خود از طریق فرم زیر اقدام نمایید. بعد از پر کردن اطلاعات لازم، در اسرع وقت با شما تماس گرفته خواهد شد. ما از صفر تا صد آنالیز داده‌های کشاورزی شما را با قیمت بسیار مناسب و در اسرع وقت انجام خواهیم داد.

تجزیه داده آماری کشاورزی

شماره موبایل

آدرس ایمیل